Partnerství s Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau

Krátce po Sametové revoluci navázala naše škola první kontakty se školami v Rakousku a Bavorsku. Zatímco gymnázium z hornorakouského Steyru se po letech spolupráce odmlčelo, rozvinulo se partnerství s Gymnáziem Adalberta Stiftera v Pasově v trvalé přátelství. Za řadu let se žáci a učitelé obou škol mnohokrát setkali při vzájemných návštěvách a akcích, z nichž zejména každoroční společný koncert českých a německých žáků  v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích a sportovní turnaje se staly pevnou součástí života našeho a pasovského gymnázia.

Pasovský hrad

Po roce 2000 jsme uskutečnili také rozsáhlejší společné projekty, při nichž se němečtí žáci během týdenních pobytů v Českých Budějovicích a čeští žáci v Pasově  seznamovali s historií, kulturou a každodenním životem sousední země. Tyto žákovské výměny v hostitelských rodinách, doplněné o kratší vzájemné návštěvy, byly vždy tématicky zaměřeny tak, aby přinesly žákům co nejvíce poznatků a zkušeností, aby byli nejen pozorovateli, ale aby také aktivně komunikovali a spolupracovali se svými partnery, řešili úkoly, vytvářeli výtvarné projekty, učili se samostatnosti.

První z těchto větších projektů ve školním roce 2000 –2001 získal finanční podporu nadace Bosch-Stiftung a poté ocenění v soutěži jazykových projektů, cenu Label, udělovanou národní agenturou Sokrates.

Následoval projekt věnovaný Adalertu Stifterovi v roce 2002-2003. Za tvořivé rozvíjení partnerské spolupráce získalo naše gymnázium spolu s Gymnáziem A.Stiftera cenu bavorské organizace  Grenzenlos.

Ve školním roce 2005 jsme uskutečnili další výměnný projekt za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Projektu „Výměnný program partnerských gymnázií Česká 64 České Budějovice a Gymnázia Adalberta Stiftera Pasov (ASG)“ se zúčastnila třída 10 C ASG a zájemci z 1.A, 2.A a sexty Gymnázia Česká.

 

Duben 2006

Společný koncert Gymnázia Česká a Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau v Radničním sále v Pasově

Září 2006

Exkurze pedagogického sboru na A.Stifter-Gymnasium Passau

Program: hospitace ve vyučovacích hodinách, odpoledne prohlídka města, okružní plavba lodí v doprovodu pasovských přátel, večer společné posezení ve velmi srdečné atmosféře. Kromě školních témat přišly na řadu i otázky politické, společenské i ryze osobní, byla navázána nová přátelství. Řada českých kolegů si ověřila, jak se zdokonalily jejich jazykové dovednosti v letošních kurzech.

Listopad 2006

Sportovní den v Českých Budějovicích

Sportovní týmy žáků a učitelů obou škol se utkaly v basketbalu a volejbalu v tělocvičně naší školy. Večer jsme uspořádali pro naše pasovské kolegy přátelské posezení (s večeří a dobrou náladou), poté přenocovali v rodinách a druhý den si někteří vyšli do města, někteří ochotně pobesedovali s našimi studenty v hodinách němčiny.

Březen 2007

Zájezd našich žáků s hudebním a tanečním programem na Jarní školní koncert Gymnázia A.Stiftera v Pasově, Rathaussaal

Pěvecký sbor našeho gymnázia pod vedením prof. Pitrunové, vystoupení taneční skupiny 1.ročníku a několik nadaných instrumentalistů přispěli k pestrému programu tradičního koncertu ASG.

Duben 2007

Koncert tří gymnázií v Koncertní síni O.Jeremiáše v Č.Budějovicích

Hostem našeho každoročního česko-německého koncertu byl tentokrát pěvecký sbor Gymnázia J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích.

Září 2007

Wandertag“ na Šumavě

Pasovští studenti prožili svůj turistický výlet se žáky našeho gymnázia na Šumavě. Skupina sportovně nadšených, leč, jak se ukázalo, ne zcela zdatných vodáckých začátečníků sjela s našimi zkušenějšími vodáky na kánoích úsek horní Vltavy a zažila opravdový křest studenou vodou. Opatrnější žáci pasovské 10 třídy šli raději s naší skupinou semináře německá konverzace na prohlídku Horní Plané a rodného domku Adalberta Stiftera.

Prosinec 2007

Předvánoční exkurze do Pasova

6. prosince se žáci druhého a třetího ročníku vypravili nejen na vánoční trh v Pasově, ale zejména za poznáním: dopoledne strávili v Gymnáziu Ad.Stiftera rozděleni do různých vyučovacích hodin a zvědavě porovnávali, jak se učí např. angličtina nebo francouzština v Bavorsku.

Květen 2008

Dvoudenní sportovně – poznávací exkurze do Pasova aneb Vpád Budějovických k Pasovským

Volejbalové mužstvo pedagogů, volejbalové týmy hochů a děvčat, basketbalový a fotbalový tým reprezentovaly naši školu a český sport na velkém klání na Gymnáziu Adalberta Stiftera. Kromě sportovních zážitků jsme měli i příjemné zážitky kulinářské (společné grilování), vlastivědné (procházka Pasovem), historické (návštěva v Boehmerwaldmuseu Passau) a jazykové.

Prosinec 2008

- Dvoudenní  kulturně-poznávací exkurze do Pasova

Jádro naší výpravy tvořil tentokrát „Pěvecký zbor“, který vezl do Pasova svůj hudební příspěvek k vánočnímu koncertu ASG – Holbechovu jazzovou mši Missa rotna a sólové vystoupení Kristýny Hulcové, doprovázené na klavír Terezou Stupkovou. Koncert se konal v působivém prostředí moderního kostela Sv.Petra a byl krásným vyvrcholením příjemného dne, který jsme prožili jako hosté v ASG (díky za dobrý oběd) a jako turisté na adventním trhu v centru Pasova. Adventního trhu si bezstarostně užívala hlavně třída 3.A, která tvořila druhou polovinu výpravy. Sboristy přece jen trápila tréma a pocit zodpovědnosti za zdar večerního vystoupení („hlídejte si hlasivky!“ přikázala jim paní profesorka Pitrunová, což v mokrém sněžení a vlézavém chladu nebylo jednoduché). Srdečné publikum, potlesk a krásná atmosféra koncertu jim byly odměnou a jistě je zahřály u srdce. Později večer se pak všichni mohli rozehřát i zapotit při konverzaci v rodinách pasovských žáků, které si nás pohostinně rozebrali na nocleh a snídani. A druhý den už mohli všichni radostně bloumat (bummeln) mezi stánky adventního trhu a po novém nákupním centru a „prubovat“ (probieren) svou němčinu. Možná se najdou i  tací, kteří si začnou v němčině dopisovat se svými novými známými??

Začátkem ledna jsme dostali od pana Steindla z ASG výstřižek z Passauer neue Presse, kde se podrobně rozebírá vánoční koncert ASG a chválí naše vystoupení – zde.