Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy

11. 4. 2021

V případě pozitivního antigenního testu při testování ve škole/školském zařízení (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí):

- Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

- V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance školy/školského zařízení, škola bezodkladně zašle KHS seznam (doplněnou tabulku) dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech ve škole či školském zařízení v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným ve škole či školském zařízení v kontaktu 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku). KHS rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR těchto osob a zašle jim elektronickou e-žádanku.

- Přiložený návod slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, ke kterému se dané osoby po vystavení žádanky hlásí samy a je vhodné jej zaslat zákonným zástupcům, zaměstnancům a zletilým žákům a studentům v případě budoucí potřeby