Upozornění pro maturanty a uchazeče ze ZŠ při přijímacích zkouškách z okruhu tzv. rizikových osob

24. 5. 2020

V souladu s dokumentem MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020, Praha, 6. 5. 2020

upozorňujeme maturanty a uchazeče ze ZŠ při přijímacích zkouškách z okruhu tzv. rizikových osob, že mají právo přijít na písemné maturitní zkoušky a přijímací zkoušky o 30 minut před začátkem (maturit/prezence na přijímací zkoušky).

Vzhledem k tomu, že z pochopitelných důvodů neexistuje žádný oficiální dokument (především přihláška k MZ/přihláška k PZ), který by umožňoval školu o uvedeném stavu informovat, žádáme takové žáky, respektive jejich zákonné zástupce, aby škole písemně (postačuje elektronicky) sdělili, že žáci hodlají tohoto práva využít.

Po prezenci bude takovým uchazečům vyhrazeno ve třídě místo u okna, a to co nejdále od dveří. Zároveň platí, že by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit kontakt s ostatními. Analogicky bude tento postup uplatněn u maturantů.

Zároveň je třeba mít na zřeteli delší čas, který by musel žák čekat na svém místě do začátku přijímacích zkoušek (zhruba 90 minut).

Zájem o případné využití tohoto práva sdělte na adresu naší školy (Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, 370 21 České Budějovice nebo elektronicky na asekyrka@gymceska.cz., mstoudek@gymceska.cz).

Pro uchazeče při přijímacím řízení z okruhu tzv. rizikové skupiny bude zahájena prezence již v 7.00.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

  • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  • Porucha imunitního systému, např.  o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), o při protinádorové léčbě, o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Žák, která spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

U ústních zkoušek by měli být žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, přednostně vyzkoušeni a co nejdříve po zkoušce by měli opustit budovu školy.

U praktických zkoušek se použijí výše uvedená opatření pro žáky patřících do rizikových skupin podle podmínek místa výkonu praktických zkoušek přiměřeným způsobem.

 

Antonín Sekyrka

ředitel školy