Vyhlášení volného dne pro žáky 2. 12. 2019

25. 11. 2019

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuji z organizačních důvodů dne 2. prosince 2019 volný den pro žáky Gymnázia, České Budějovice, Česká 64.

Naše škola je zapojena do projektu Jihočeského kraje „Ozbrojený útočník ve škole“, jehož realizace se uskuteční ve výše uvedeném termínu v budově gymnázia.

Odůvodnění:

Jedná se o projekt v oblasti prevence kriminality, který je zaměřen na ochranu měkkých cílů ve školním prostředí. Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat, a zmírnit tak dopady možného útoku.

Žáci i zákonní zástupci byli prostřednictvím třídnických hodin, rodičovských schůzek a webu školy o této akci informováni.

 

Mgr. Antonín Sekyrka

ředitel školy