1903 – 2013: 110 let existence budovy gymnázia v České ulici

Gymnázium očima Michala Sironě

3. 1. 2013

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 se nachází v budově původně německého k.k. Deutsches Staatsgymnasium Budweis. Toto německé gymnázium v České ulici v přímé blízkosti piaristického konventu navazovalo na tradici původně latinského piaristického a zároveň prvního gymnázia v Č. Budějovicích z roku 1762.
V roce 1903 došlo k zbourání tehdy 140 let staré a již nevyhovující budovy gymnázia a v její bezprostřední blízkosti byla v letech 1902 – 1903 vystavená krásná budova současného gymnázia. Stavbu vedla v té době nejrenomovanější německá stavební firma v jihočeském regionu Hauptvogel – Stabernak.

Dominantním architektonickým dílem interiéru gymnázia je impozantní secesní schodiště s cennými ornamentálními štukovými reliéfovými prvky a bustou Friedricha Schillera.

V roce 2013 uplynulo 110 let od slavnostního otevření ve své době jedné z nejmodernějších gymnaziálních budov c.k. rakousko - uherské monarchie. Její stavbě předcházelo sedmnáctileté nezměrné úsilí tehdejšího ředitele gymnázia Dr. Matthiase Kocha, kterému se podařilo získat potřebný a tenkrát velice významný objem finančních prostředků.
Budova představuje z historického hlediska jeden z klenotů města Českých Budějovic a její secesní interiérová podoba je téměř v nezměněné podobě zachována i v dnešních dnech.

Budova byla slavnostně otevřena a vysvěcena 25. října 1903. Škola má k dispozici díky práci s archivními materiály ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích unikátní dobové materiály, které podrobně popisují jednu z nejprestižnějších společenských událostí roku 1903 v jihočeském regionu.

Jedná se o dobové výtisky novin (Budweiser Zeitung, Budiwoj), práci Geschichte des deutschen k.k. Staatsgymnasium in Budweis, německy psanou školní kroniku (1872 – 1923) a především dobovou brožuru Einweihung des neuen deutschen k.k. Staats-Gymnasiums in Budweis, Sonntag, den 25. Oktober 1903 (Vysvěcení nového německého c.k. Státního gymnázia v Budějovicích, neděle 25. října 1903).

Jedním ze záměrů školy bylo v roce 2013 zrekonstruovat podle dochovaných dobových archivních materiálů dnes již samozřejmě naprosto zapomenutý průběh tehdejších oslav a některé z jejich momentů v jakési historické paralele prezentovat v téměř nezměněné podobě i po 110 letech.

Duchovním patronem gymnázia byl velký německý básník Friedrich Schiller, jehož busta dodnes vévodí impozantnímu secesnímu schodišti. V této centrální partii gymnaziální budovy se 25. října 1903 odehrávala významná část tehdejší oslavy. Profesorský pěvecký sbor zpíval některé duchovní a národní písně, studenti gymnázia vyjadřovali svůj velký obdiv k „básníku německé mládeže Friedrichu Schillerovi“, jak jej označovali, recitací básní, které jej oslavovaly.

Díky výše uvedeným dobovým materiálům německé (částečně i české) provenience tak studenti společně se studenty partnerského německého gymnázia pod vedením svých vyučujících zrekonstruovali průběh tehdejších oslav.

Projektové okruhy:

Projektové okruhy byly zaměřeny na historii německého gymnázia, společné soužití Čechů a Němců ve škole (na gymnáziu byl významný podíl českých studentů, od roku 1862 zde byly zřízeny paralelní třídy s českým vyučovacím jazykem, studovali zde i žáci z Horního a Dolního Rakouska, z Bavorska, z Haliče, Štýrska a dalších míst tehdejší Rakousko - uherské monarchie). Ne nevýznamný byl i podíl českých či česky mluvících profesorů tehdejšího prestižního vzdělávacího zařízení, jehož věhlas významně překračoval město a přesahoval i daleko za hranice jižních Čech.

Dalším z projektových úkolů bylo společné přiblížení soužití dvou národností Čechů a Němců v Českých Budějovicích, a to již od 13. století.

 

Současné gymnázium navazuje na tradici jak německého, tak českého gymnázia v této krásné historické budově. Také za tímto účelem byli oslavám přítomni hosté z řad tehdejších studentů českého gymnázia – např. pan Hýbek (90 let). Na těchto historických událostech regionálního významu (1903 – 1923 německé gymnázium, 1923 – 1938 české gymnázium, 1938 – 1942 německé gymnázium atd.) si žáci v širším kontextu uvědomí složitý vývoj soužití obou národů ve městě i v celém středoevropském prostoru.

Toto je také jedním z dalších rozměrů tohoto projektového záměru: přiblížit dějinné, po mnohá staletí dobře fungující soužití Čechů a Němců v tomto regionu, které zpřetrhal až postupně sílící vypjatý nacionalismus druhé poloviny 19. století a pokračoval nechvalně známým vývojem ve století dvacátém.

Výstupy z projektu:
Velkoformátové postery a výstavní panely (česky – německy) přibližující společnou historii gymnázia, města Č. Budějovic a vybrané příklady společného soužití Čechů a Němců v něm, studentský DVD film vytvořený z reprodukcí dobových archivních materiálů a dnes již zapomenutých kreseb města regionu od F. Blumentritta (jeho malby jsou dnes uloženy v depozitáři Jihočeského muzea v Č. Budějovicích).

Jedním z ústředních momentů plánovaných oslav 25. října 2013, tedy přesně po 110 letech, bylo vystoupení českých a německých studentů, kteří společně recitovali vybraná díla Friedricha Schillera. V rámci celoroční projektové spolupráce tak nastudovali přednes veršů němečtí studenti v češtině a čeští studenti v němčině. Tento symbolický moment jednak připomenul a částečně zrekonstruoval průběh tehdejších oslav a zároveň byl nositelem myšlenky obnovování vzájemného bezkonfliktního soužití především mladých generací obou národů, které po staletí vždy žily vedle sebe a v jihočeském příhraničním regionu i pospolu.

Friedrich Schiller jako výše zmíněný patron gymnaziální budovy se tak stal jedním z hlavních motivů oslav a celoročních projektových aktivit (společná recitace jeho děl, společné nastudování skladby Ode an die Freude (Óda na radost jako symbol současného evropanství). Větší část oslav se odehrávala v centrálním traktu impozantního tříposchoďového schodiště.

Mediální prezentace projektu:
regionální a celostátní média, samospráva, zástupci a potomci bývalých českých i německých studentů německého gymnázia, slavnostní představení nově zrenovovaného schodiště, busty Friedricha Schillera a výstavních panelů

Prezentace celého projektu na webových stránkách

Podrobná prezentace projektu byla zachycena v Almanachu k historii gymnázia 1903 – 2013.

Vedení gymnázia děkuje všem partnerům za pomoc při organizaci oslav 110. výročí otevření budovy, které se uskutečnily 25. října 2013.

Případní zájemci o spolupráci na návazném projektu přibližování německých i českých dějin budovy mohou kontaktovat ředitele školy.


 Mgr. Antonín Sekyrka
ředitel školy