Koronavirus-informace k výuce a další aktuality

Vše k testování antigenními testy pro žáky, rodiče, učitele, ředitele ZDE (stav: 7. 4. 2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásady distanční výuky

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a) jsou zaváděna zvláštní pravidla výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného RVP a podle ŠVP školy.

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

 1. Organizace distanční výuky
 1. Počet hodin distanční výuky jednotlivých předmětů vychází ze stálého rozvrhu platného pro daný školní rok a třídu a z hodinové dotace jednotlivých předmětů.
 2. Přechod z prezenční na distanční výuku je vedením školy oznámen v systému Bakaláři a také na webových stránkách školy.
 3. Jako komunikační kanál pro kontakt školy a žáků/rodičů je určen Komens v systému Bakaláři.
 4. Pro distanční výuku je používán jednotný systém MS Teams, v jeho modulu Kalendář vyučující plánují synchronní výuku a on-line testy.
 5. Pro synchronní online výuku bude sestaven zvláštní rozvrh, který bude zveřejněn na webu školy. Podle tohoto rozvrhu se bude posuzovat absence žáka včetně jeho povinnosti tuto případně omlouvat.
 6. Délka vyučovací distanční hodiny závisí na rozhodnutí vyučujícího a je vždy v rozsahu 30-45 minut. Pro všechny předměty platí, že nejméně polovina týdenní dotace hodin bude vedena synchronně, polovina asynchronně. V Kalendáři budou vyznačeny hodiny možných konzultací (pro žáky i rodiče) s třídním učitelem, výchovným poradcem a metodikem prevence, a to v odpoledních hodinách. Mezi jednotlivými synchronními aktivitami musí být minimálně desetiminutová přestávka. Některé vyučovací hodiny může vést pedagog, který ve stálém rozvrhu žáky nevyučuje (suplování).

Pro podporu přírodovědného vzdělávání může být v přírodovědných předmětech odučena online více než polovina hodin jako integrace cvičení do běžných hodin.

 • Výuku seminářů je možno rovněž realizovat plně v synchronním online režimu, pouze je třeba zohlednit denní rozsah hodin žáků v rozvrhu (synchronní výuka by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou).
 1. V průběhu distanční výuky jsou vyučovány všechny předměty s výjimkou Tv, Vv a Hv. V případě, že bude výuka distančním způsobem delší než jedno čtvrtletí v daném pololetí, budou výše uvedené předměty klasifikovány na základě zadaného domácího projektu.
 2. Výuka praktických cvičení z přírodních věd se stává součástí teoretických hodin daných předmětů. Výuka laboratorních cvičení v tercii a kvartě probíhá ve spolupráci všech vyučujících tohoto předmětu.
 3. Průběh distanční výuky v jednotlivých třídách je zapisován do elektronické třídní knihy v systému Bakaláři
 4. Již v průběhu distanční výuky je možné zapisovat do interního dokumentu „Přesun učiva“, v němž vyučující zaznamenávají úpravy obsahů učiva (např. redukování obsahu, přesunutí nebo vypuštění učiva). Tento dokument je po ukončení distanční výuky zpřístupněn žákům a rodičům. Uvedený dokument je uložen v TEAMSech.
 5. Termíny zadávání úkolů jsou možné max. na jeden týden (s výjimkou výše zmíněných předmětů Hv, Vv, Tv).
 6. Zpětnou vazbu (hodnocení – slovní i klasifikaci, opravené práce, testy apod.) je nutné poskytnout maximálně do 1 týdne od odevzdání práce. Výjimkou jsou slohové práce z českého jazyka a z cizích jazyků, kde platí termín zpětné vazby do 14 dnů.
 7. Pro vyučující i žáky platí, že jsou povinni být přítomni ve výuce on-line v době svých rozvrhů. V těchto hodinách probíhá synchronní výuka a konzultace. Úkoly jsou zadávány taktéž v době vymezené pro přítomnost v on-line výuce
 8. Vyučující ve zbývajícím čase pracovní doby vykonává nepřímou pedagogickou činnost.

 

 1. Docházka v době distanční výuky – žáci
 1. Výuka podle rozvrhu distanční výuky je povinná, vyučující zapisuje docházku do třídní knihy. Omlouvání nepřítomnosti probíhá dle školního řádu.
 2. Omluvu zasílá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák elektronickou formou (Komens – Bakaláři) třídnímu učiteli, který rozhodne o omluvení/neomluvení zameškaných hodin.
 3. Absenci při distanční výuce je tedy nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Např. při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák/student pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s dítětem/žákem či jeho zákonným zástupce nebo se studentem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.
 4. Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence a přikazuje, že podrobnosti upraví školní řád.

 

 1. Hodnocení žáků v době distanční výuky
 1. Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Vyučující odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky a za dostatek podkladů pro hodnocení žáka. 
 2. V případě distanční výuky delší než 2 měsíce v daném pololetí budou pravidla pro hodnocení upřesněna.

 

 1. Žáci s SVP

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání. Podpůrná opatření spočívají mimo jiné v:

• poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

• úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,

• v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání,

• v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,

• ve využití asistenta pedagoga.

 

 

V Českých Budějovicích dne 1. října 2020

 

Mgr. Antonín Sekyrka

ředitel školy

Aktuality Aktuality