Anglický jazyk

Předmětová komise anglického jazyka

Složení:

  • Mgr. Petra Špišáková,
  • Mgr. Pavla Figurová,
  • PaeDr. Marcela Radová,
  • Mgr. Lukáš Boček,
  • Mgr. Petr Dolejší,
  • Mgr. Věra Regulová

 

Učebnice

Třídy prima až kvarta používají jednotně jako základní učebnici English Plus náležitých úrovní, třídy 1A až 4A, kvinta až oktáva, 1S až 4S používají Maturita Solutions rovněž podle odpovídající úrovně.

Pro výuku v předmětu Anglická konverzace coby volitelného předmětu ve 3. a 4. ročníku (a septima a oktáva) se jako výchozího materiálu používá učebnice Ready for FirstOxford Maturita Excellence u sportovních tříd.

„Věříme, že všechny tyto krásné učebnice vám poskytnou solidní oporu při vašem studiu.“

Časopisy

Jako doplňkový, volitelný materiál je žákům na začátku školního roku doporučován některý z anglických časopisů – RaR je vhodný pro mladší žáky, časopis Bridge pro pokročilejší studenty angličtiny a ty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z angličtiny.

„Doufáme, že si dobře počtete v zajímavých článcích a najdete spoustu materiálů k přípravě ke zkouškám z angličtiny.“

English Theatre

Vítaným doplňkem jsou rovněž divadelní představení v anglickém jazyce, zpravidla adaptace literárních děl, která v rámci svého turné uskuteční divadelní společnost English Theatre dvakrát do roka v Českých Budějovicích. Účastní se starší žáci, kteří tuto výzvu – naslouchat angličtině rodilých mluvčí a také seznámit se prostřednictvím divadelního představení se světovou literární klasikou, rádi uvítají.

Mladší žáci pak mají možnost zhlédnout a vyslechnout divadelní představení Peter Black, které hravou formou zprostředkovává v angličtině zábavný a poučný příběh ze života. Velkou výhodou jsou i pracovní listy, které mohou předem žáky připravit a pomoci jim dobře porozumět.

„Jsme si jisti, že nebudete litovat a zábavnou formou načerpáte nové podněty ke studiu angličtiny.“

Soutěže

Své anglické dovednosti si mohou naši studenti ověřit přímo ve škole i v řadě dalších projektů:

  • V listopadu se mohou studenti vyšších ročníků a pokročilejších dovedností zúčastnit on-line soutěže Angličtinář roku 2016: 30. listopadu od 9.00 hod.
  • V prosinci mladší i starší studenti mají možnost vstoupit do školního projektu Podpořit nadané – do soutěže v anglické konverzaci: 19. a 20. prosince.
  • V únoru a březnu pak ti nejlepší v jednotlivých kategoriích zastupují školu v okresních, případně krajských a národních kolech soutěže v anglické konverzaci.

„Víte, že nemůžete nic ztratit, ale naopak mnohé získat – třeba i novou zkušenost z porovnání s ostatními uchazeči.“

Kroužky

·         Anglická konverzace s rodilým mluvčím – určeno pro mladší studenty, kteří se chtějí osmělit nebo zdokonalit v mluvení a porozumění – pondělí od 14.30 v C3 – vede Daniel Haines

·         Anglická konverzace s rodilým mluvčím – určeno pro starší studenty, kteří se chtějí zdokonalit v základních konverzačních dovednostech – v pátek od 14.30 v C3 – vede Daniel Haines

„Využijte této jedinečné možnosti – rodilý mluvčí s krásnou britskou angličtinou, se smyslem pro humor a rozmanitými zábavnými aktivitkami! A pro vás zcela zdarma!“

Zájezd do anglicky mluvící země

Na závěr tohoto školního roku připravujeme opět školní studijně poznávací zájezd do Londýna nebo Skotska – konkrétní program s prezentací chceme předložit nejpozději 22. listopadu 2016. Jedná se o tradiční, osvědčenou formu zájezdu, tj. doprava vlastním autobusem po celou dobu osmi či desetidenního zájezdu, pobyt v hostitelských rodinách, až 12 hodin výuky angličtiny s rodilými mluvčími, odpolední výlety a tři celodenní výlety, včetně dalších aktivit nabízených čtyřmi učiteli školy po čas zájezdu.

„O Londýnu se říká, že se jím nemůže člověk nikdy unavit, jak je vzrušující. A Skotsko je nádherné po všech stránkách, i když tam málokdy je doopravdy krásně. Jak se tedy rozhodnout?“

Maturitní zkouška z anglického jazyka

Všichni naši studenti jsou pečlivě připravováni k závěrečným zkouškám z angličtiny – většina se zpravidla zapisuje k státní maturitní zkoušce, která ověřuje jejich dovednosti a znalosti na úrovni B1 (blízké typu zkoušky PET), řada volí i náročnější formu, kterou představuje profilová/školní maturitní zkouška, jež požaduje dovednosti na úrovni B2 (blízké typu zkoušky FCE).

I v tomto školním roce mohou se studenti přihlásit k oběma typům zkoušky. Je však v zájmu každého studenta, aby dobře zvážil, konzultoval se svými vyučujícími a vyhodnotil skutečnou úroveň svých dovedností v anglickém jazyce.

„Těší nás, když si naši studenti kladou vyšší cíle, pak se radujeme z jejich úspěchů, ale jejich nezdar, ať už je z přecenění svých dovedností, nebo z podcenění přípravy či soustavného studia, nás velmi mrzí. Volte dobře!“

Hodnocení

Všichni vyučující angličtiny dbají na to, aby soustavnou interaktivní prací se žáky motivovali žáky k zájmu o zdokonalování jejich dovedností, prohlubování znalostí, rozšiřování slovní zásoby, a tím i k posilování sebevědomí a radosti z efektivního studia.

V průběhu každého pololetí se také snaží, aby objektivně doložili ověření těchto dovedností a znalostí na dané úrovni, tj. nejméně jedenkrát ústní či písemnou formou ze všech základních disciplín: Use of English – slovní zásoba, gramatika, Reading – porozumění čtenému, Listening – porozumění slyšenému, Writing – souvislý písemný projev, Speaking – dovednost samostatně pohovořit na dané téma a dovednost rozhovoru.

Hodnocení ústního projevu se řídí pravidly, která jsou uplatňována při hodnocení ústní maturitní zkoušky, hodnocení písemného projevu se řídí osvědčenými jednotnými pravidly: 100 – 91 % správných odpovědí – výborný, 90 – 81 % velmi dobrý, 80 – 71 % dobrý, 70 – 60 % dostatečný, méně – nedostatečný.

Termín písemné zkoušky shrnující látku probranou v dané lekci či tématu (Revision Test) je předem oznámen, drobnější, cvičné a časově nenáročné průběžné testy předem oznamovány být nemusí.

„Ano, štěstí přeje připraveným. Čtěte, pište, poslouchejte a mluvte anglicky!“

Čítárna

je nový prostor pro všechny, kteří chtějí v jiném prostředí prezentovat své projekty, pracovat netradičně, promítat film či účastnit se projektů. Proto by naše komise chtěla připravit program k připomenutí některých významných událostí či osobností.

„Již v minulých letech jsme strávili něco času s takovými velikány, jako jsou Robert Burns, William Shakespeare, Ray Bradbury, či St Patrick. Proč ne znovu?“

Vyučující

Články