Anglický jazyk

Učebnice

Třídy prima až kvarta používají jednotně jako základní učebnici English Plus náležitých úrovní, třídy 1A až 4A, kvinta až oktáva, 1S až 4S používají Maturita Solutions rovněž podle odpovídající úrovně.

Pro výuku v předmětu Anglická konverzace coby volitelného předmětu ve 3. a 4. ročníku (a septima a oktáva) se jako výchozího materiálu používá učebnice Ready for First.

„Věříme, že všechny tyto krásné učebnice vám poskytnou solidní oporu při vašem studiu.“

Časopisy

Jako doplňkový, volitelný materiál je žákům na začátku školního roku doporučován některý z anglických časopisů – RaR je vhodný pro mladší žáky, časopis Bridge pro pokročilejší studenty angličtiny a ty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z angličtiny.

„Doufáme, že si dobře počtete v zajímavých článcích a najdete spoustu materiálů k přípravě ke zkouškám z angličtiny.“

English Theatre

Vítaným doplňkem jsou rovněž divadelní představení v anglickém jazyce, zpravidla adaptace literárních děl, která v rámci svého turné uskuteční divadelní společnost English Theatre dvakrát do roka v Českých Budějovicích. Účastní se žáci, kteří tuto výzvu – naslouchat angličtině rodilých mluvčí a také seznámit se prostřednictvím divadelního představení se světovou literární klasikou, rádi uvítají.

„Jsme si jisti, že nebudete litovat a zábavnou formou načerpáte nové podněty ke studiu angličtiny.“

Soutěže

Své anglické dovednosti si mohou naši studenti ověřit přímo ve škole i v řadě dalších projektů:

  • V listopadu se mohou studenti vyšších ročníků a pokročilejších dovedností zúčastnit on-line soutěže Best in English
  • V prosinci mladší i starší studenti mají možnost vstoupit do školního projektu Podpořit nadané – do soutěže v anglické konverzaci
  • V únoru a březnu pak ti nejlepší v jednotlivých kategoriích zastupují školu v okresních, krajských a také národních kolech soutěže v anglické konverzaci.

„Víte, že nemůžete nic ztratit, ale naopak mnohé získat – třeba i novou zkušenost z porovnání s ostatními uchazeči.“

Zájezd do anglicky mluvící země

Na závěr každého druhého školního roku připravujeme školní studijně poznávací zájezd do Velké Británie. Jedná se o tradiční, osvědčenou formu zájezdu, tj. doprava vlastním autobusem po celou dobu až desetidenního zájezdu, pobyt v hostitelských rodinách, celodenní výlety a spousta angličtiny v různých aktivitách nabízených učiteli školy po celý čas zájezdu.

„O Londýnu se říká, že se jím nemůže člověk nikdy unavit, jak je vzrušující. To samé ovšem platí i o ostatních místech, která navštěvujeme – o Anglii, Skotsku, Walesu i Irsku.“

Maturitní zkouška z anglického jazyka

Všichni naši studenti jsou pečlivě připravováni k maturitní zkoušce z angličtiny – většina se zpravidla zapisuje k státní maturitní zkoušce, která ověřuje jejich dovednosti a znalosti na úrovni B1 (blízké typu zkoušky PET), řada volí i náročnější formu, kterou představuje profilová/školní maturitní zkouška, jež požaduje dovednosti na úrovni B2 (blízké typu zkoušky FCE).

Je v zájmu každého studenta, aby dobře zvážil, konzultoval se svými vyučujícími a vyhodnotil skutečnou úroveň svých dovedností v anglickém jazyce, a tedy dobře zvolil.

Ještě před závěrečnými zkouškami se mnozí studenti registrují ke zkouškám  zprostředkovávaným Britským centrem a získávají certifikáty na vysokých úrovních, běžný je FCE, CAE a dokonce i CPE.

„Těší nás, když si naši studenti kladou vyšší cíle, a radujeme se z jejich úspěchů.“

Hodnocení

Všichni vyučující angličtiny dbají na to, aby soustavnou interaktivní prací se žáky motivovali žáky k zájmu o zdokonalování jejich dovedností, prohlubování znalostí, rozšiřování slovní zásoby, a tím i k posilování sebevědomí a radosti z efektivního studia.

V průběhu každého pololetí se také snaží, aby objektivně doložili ověření těchto dovedností a znalostí na dané úrovni, tj. nejméně dvakrát ústní či písemnou formou ze všech čtyř základních disciplín: Use of English – slovní zásoba, gramatika, Reading – porozumění čtenému, Listening – porozumění slyšenému, Writing – souvislý písemný projev, Speaking – dovednost samostatně pohovořit na dané téma a dovednost rozhovoru.

Hodnocení ústního projevu se řídí pravidly, která jsou uplatňována při hodnocení ústní maturitní zkoušky, hodnocení písemného projevu se řídí osvědčenými jednotnými pravidly: 100 – 91 % správných odpovědí – výborný, 90 – 81 % velmi dobrý, 80 – 71 % dobrý, 70 – 60 % dostatečný, méně – nedostatečný.

Termín písemné zkoušky shrnující látku probranou v dané lekci či tématu (Revision Test) je předem oznámen, drobnější, cvičné a časově nenáročné průběžné testy předem oznamovány být nemusí.

„Ano, štěstí přeje připraveným. Čtěte, pište, poslouchejte a mluvte anglicky!“

Aktuality Aktuality