Dějepis

Dějepis je vyučován od primy do septimy a od prvního do třetího ročníku. V prvním a druhém ročníku 2 hodiny týdně a ve třetím ročníku 3 hodiny týdně. Ve čtvrtém ročníku se dějepis nevyučuje. Navíc ve třetím ročníku mají studenti k dispozici 2 hodiny historického semináře týdně, který pak pokračuje ve čtvrtém ročníku v tříhodinové dotaci a zaměřuje se především na systematickou přípravu k maturitě z dějepisu a hlubšímu studiu dějin 20. století.

Dějepis má studenty obohatit o základní poznatky konání člověka v minulosti. Důraz klademe na kultivaci historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti.

Důležité je, aby studenti poznali a pochopili děje, skutky a jevy, které zásadně ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti.

Nadaní a motivovaní žáci se účastní dějepisných olympiád, pracují na samostatných projektech, v rámci seminářů obhajují vlastní seminární práce nebo se účastní SOČ.

Výuku obohacují i projektové dny a různorodé dlouhodobé projektové aktivity (např. s Ministerstvem kultury ČR, Česko - polským fórem při Ministerstvu zahraničních věcí ČR apod.) nebo akce v součinnosti s jinými předměty (český jazyk - dějepis, německý jazyk - dějepis).

Spolupracujeme také s odbornými institucemi - Jihočeské muzeum, Státní okresní archiv, Jihočeská univerzita, kde se zájemci o dějepis zdokonalují ve své odbornosti a připravují pod vedením dalších odborníků na další studium.

Aktuality Aktuality