Německý jazyk

Němčina je na našem gymnáziu jedním ze tří cizích jazyků, kterým se vyučuje od primy, respektive od prvního ročníku čtyřletého studia s dotací tří hodin týdně. Třídy jsou děleny do skupin podle úrovně dosažené na ZŠ, případně – je-li dalším cizím jazykem ve třídě francouzština – dělí se žáci  podle zvoleného cizího jazyka. Ve dvou posledních ročnících si mohou žáci zvolit konverzaci v němčině.

Cílem výuky je poskytnout žákům nástroj, který především slouží komunikaci mezi národy Evropy a světa. Komunikace je krokem k jejich vzájemnému dorozumění a pochopení. Pomocí jazykové výuky se žák seznamuje také se způsobem myšlení, životem a kulturou jiných zemí.

Specifikum němčiny v našem regionu je to, že je to jazyk národů bezprostředně s námi sousedících, a tudíž jazyk, který mohou žáci velmi často použít v praxi při turistických kontaktech nebo později v zaměstnání. Sousedství s německy mluvícími národy má aspekt nejen současný, geograficko-hospodářský, ale také historický a kulturně-historický.  Výuka němčiny a budování kontaktů s německými občany  je i jednou z cest vedoucích k odstranění dosud přetrvávající nedůvěry  mezi  Čechy a Němci.

Aktuality Aktuality