Biologie

V přírodopisu a v biologii usilujeme o  podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny jak ve škole při výuce, tak i v projektové činnosti v terénu nebo třídních projektech, organizováním odborných přednášek k probíraným tématickým celkům, přípravou na předmětové soutěže. Snažíme se obohatit naši činnost o spolupráci s odbornými pracovišti – na přednášky zveme vědecké pracovníky např. Jihočeské univerzity nebo ústavů AV ČR, naši studenti v případě zájmu pracují pod odborným vedením na tématech středoškolské odborné činnosti.

Při všech aktivitách poskytujeme žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům, umožňujeme poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se.

Podporujeme vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování, učíme aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě, vedeme k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích, seznamuje žáka se stavbou živých organismů.