Chemie

Chemie jako teoreticko-empirická přírodní věda poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Žáci poznávají přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny. Soustavně rozvíjejí dovednosti objektivně, soustředěně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí zkoumat příčiny, vysvětlovat pozorované jevy, řešit praktické problémy. Poznávají souvislosti stavu životního prostředí a lidské činnosti a učí se zkoumat změny probíhající v přírodě. Postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti a podstatné souvislosti mezi obecnými chemickými vlastnostmi látek, jejich reaktivitou a specifickými vlastnostmi danými jejich teoreticky modelovanou strukturou.

Důraz je kladen i na  chemii aplikovanou při výrobě předmětů denní potřeby. Je ukazována spojitost teoretických zákonů a jejich využití v chemické výrobě.

Aktuality Aktuality