Fyzika

 Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda) je vědní obor, který zkoumá hmotu, její vlastnosti a chování během dějů. Vlastnosti a vztahy mezi nimi popisuje zpravidla jazykem matematiky.

Předmět fyzika se na našem gymnáziu vyučuje od prvního do sedmého ročníku, kde navazuje fyzikální seminář. Cílem předmětu je vést studenty k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí, rozvíjet a upevňovat dovednosti měřit fyzikální veličiny a pozorovat fyzikální  procesy, učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi.

V hodinách fyziky využíváme moderní multimediální učebnu s dotykovou projekční plochou a širokým spektrem moderních didaktických pomůcek. Toto vybavení slouží jako výborná pomůcka při prezentaci projektů a referátů. Dále máme k dispozici učebnu ICT, učebna fyziky slouží rovněž  jako tabletová učebna.

Našim studentům nabízíme během školního roku účast ve Fyzikální olympiádě, od šk. roku 2013 - 2014 pak i fyzikální kroužek. Významným partnerem pro školu je od roku 2013 společnost ČEZ.

Aktuality Aktuality