Informatika

Cílem předmětu je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie a tematického okruhu Využití digitálních technologií z oblasti Člověk a svět práce. Náplň vzdělávací oblasti i tematického okruhu připravuje žáky na využívání informačních a komunikačních technologií v ostatních vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout vysoké úrovně informační gramotnosti, tj. v dovednosti ovládání výpočetní techniky moderních informačních technologií, tvořivě algoritmicky myslet, zvládnout základní a vyšší programovací jazyky, programovat algoritmy různých typů, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání na vysokých školách i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti.

Povinný předmět Informatika je určen žákům 1. a 2. ročníku všeobecného gymnázia (2-1-0-0), 1. a 3. ročníku gymnázia se sportovní přípravou (2-0-1-0), primy až sexty osmiletého gymnázia (1-1-1-1-2-1). (v závorkách časová dotace během celého studia).  Žáci jsou rozděleni do skupin, vyučování probíhá ve specializovaných počítačových učebnách. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny skupiny čtyřletého gymnázia všeobecného i se sportovní přípravou. Osnovy osmiletého gymnázia jsou vzhledem k vyšší časové dotaci rozšířeny. (algoritmizace, programování, programování robotů).

Povinně volitelný předmět Informatika je určen žákům 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia všeobecného a se sportovní přípravou, septimy a oktávy gymnázia osmiletého.

Oblast Informatika a ICT na vyšším a čtyřletém gymnáziu navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání, která byla zaměřena na zvládnutí základní úrovně informační gramotnosti, tj. na dosažení znalostí a dovedností nezbytných k využívání digitálních technologií. Tato oblast prohlubuje u žáka schopnost tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v zásadách používání prostředků ICT. Cílem je napomáhat rozvoji abstraktního, systémového myšlení, podporovat schopnost vyjadřovat a obhajovat svoje myšlenky, tvořivě přistupovat k řešení problémů. Žák se soustředí na pochopení podstaty a průběhu informačních procesů, algoritmického přístupu k řešení úloh a významu informačních systému ve společnosti. Oblast vytváří platformu pro mezipředmětové vztahy, vytváří žákovi prostor pro tvořivost, vlastní seberealizaci i týmovou spolupráci.

V hodinách ICT je naším prioritním cílem seznamovat žáky s těmi nejmodernějšími disciplínami a technologiemi v oblasti informatiky. Žáci si tak vyzkouší práci s umělou inteligencí či zpracování velkých dat v programu Powerbi. Díky spolupráci se společností Microsoft mají možnost osahat si ty nejnovější technologické vymoženosti jako třeba brýle na rozšířenou realitu Microsoft Hololens aj.

Aktuality Aktuality

Fotogalerie Fotogalerie