Matematika

Výuka matematiky na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa.

Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli schopni hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat klamné závěry.

Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Matematika názorně demonstruje přechod od konkrétního k abstraktnímu, vyžaduje tvůrčí přístup a různorodé metody práce, podporuje samostatnost i nutnost spolupráce při řešení problémů. Při hledání řešení je nutné vyjádřit své myšlenky a obhájit je. Matematika učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika vychází z oblasti Matematika a její aplikace z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.Těžiště výuky matematiky spočívá v osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i praktický život, v pěstování schopnosti aplikace. Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak v prostoru. K tomu je využívána i počítačová učebna. Během studia žáci získají základní informace ze všech oblastí běžné školské matematiky. Důraz je kladen na souvislosti mezi jednotlivými matematickými partiemi, ale také na užití matematického aparátu v ostatních vědních disciplínách i v běžném životě.

Aktuality Aktuality