Zeměpis

Studium geografie zahrnuje: 

 1. získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických informací, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 
 1. získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací -časopisy, internet, odborná literatura 
 1. rozvoj trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílnou součástí životního způsobu moderního člověka 
 1. rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 
 1. aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

Předmět zeměpis na NG a geografie na VG je vyučován v primě a sekundě dvě hodiny týdně, v tercii a kvartě 1 hodinu týdně. V 1. ročníku VG a sportovního gymnázia se geografie vyučuje 1,5 hod týdně, ve 2. a 3. ročníku dvě hodin týdně.   

Zájemci o geografii si mohou vybrat ve 3. a 4. ročníku geografický seminář. Ve 3. ročníku se seminář vyučuje dvě hodiny týdně, ve 4. ročníku pak tři hodiny týdně. 

Studium oboru geografie je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou. 

Formy a metody práce v geografii: 

 • frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem, prezentacemi 
 • skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 
 • individuální práce - tvorba referátů, prezentací, seminárních prací 
 • geografické vycházky v Českých Budějovicích a okolí 
 • geografické exkurze - sekunda až kvarta po ČR, 1. - 4. roč. VG - Šumava a Rakousko 
 • projektový týden ve 3. ročníku NG (propojení geografie, biologie, matematiky a tělesné výchovy)
 • postupové a vědomostní soutěže (pro talentované žáky) 

Předmět úzce spolupracuje při organizování exkurzí, besed a jiných aktivit s ostatními vzdělávacími předměty školy. 
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány na předměty: biologie, fyzika, cizí jazyky, dějepis a ZSV. 

 

Aktuality Aktuality