Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY / Školní rok 2022 - 2023

Informace pro rodiče: Grantový program MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I (PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY)

Vážení rodiče,

dne 28. 7. 2022 představilo vedení kraje nový Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022–2023 formou tiskové konference viz https://www.kraj-jihocesky.cz/node/6223 (dále jen Program). Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023.

 

Podpora bude poskytována formou úlevy na úplatách rodičů za školní a mimoškolní aktivity dětí od 3 do 19 let.          

Úkolem škol zřizovaných Jihočeským krajem je nyní:

 • shromáždit veškeré podklady pro přiznání podpory, provést jejich kontrolu a ověřit splnění podmínek pro přiznání podpory.
 • zanést žádost o podporu dětí a žáků ve formě seznamu podporovaných dětí a žáků včetně výše požadovaného příspěvku a druhu aktivity prostřednictvím webového portálu na adrese https://myvtomjihocechynenechame.cz/.
 • ověřit nárok na příspěvek pro podporovanou aktivitu včetně jeho výše přiznané i od jiných možných poskytovatelů jednomu dítěti.
 • zaregistrovat podporované děti na webové platformě https://myvtomjihocechynenechame.cz/ formou uvedenou výše.

 

V případě, že škola již vybrala od rodičů např. školné v ZUŠ na 1. pololetí šk. roku 2022/2023, vrátí tuto inkasovanou platbu a proplatí tento náklad rodičům z provozního příspěvku.

 

Podmínky podání žádosti o podporu:

 • Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity
 • Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.
 • Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:
  • pobírána dávka na „Přídavek na dítě“ alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo
  • pobírána dávka na „Příspěvek na bydlení“ nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.
 • Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:
  • potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo
  • potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

 

Kolik, komu, zač a jak

 • Příjem žádostí prostřednictvím registrace na portále https://myvtomjihocechynenechame.cz/ probíhá nejdříve od 15. 9. 2022 a nejpozději do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin, zařizují školy
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • předškolní vzdělávání
  • ubytování žáků v domově mládeže, internátu
  • školní lyžařské kurzy
  • vzdělávání v základních uměleckých školách
  • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času
  • školní stravování
  • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, kurzy apod.)
 • Částku mohou rodiče poskládat např. z podpory školního stravování ve výši 1 500 Kč a školného v ZUŠ ve výši 2 500 Kč. U každé školy podají řediteli školy žádost s doklady uvedenými výše v částce, kterou po dané škole požadují jako příspěvek k proplacení nákladů.
 • Na nevyčerpanou část příspěvku není právní nárok, nebude vyplacena. Například, rodič požádá o příspěvek na stravování ve výši 2000 Kč. Jeho dítě však onemocní a vyčerpá stravování ve výši 1000 Kč. Rodič nemá nárok na převedení nevyčerpané alokované částky na jinou aktivitu a škola vyúčtuje skutečně vyčerpanou výši, tedy v tomto příkladu 1000 Kč.
 • Jestliže bude dítě s trvalým pobytem v obci Jihočeského kraje navštěvovat školu, školské zařízení se sídlem mimo území Jihočeského kraje, nemá na podporu v programu I nárok.

 

 

Jak posuzovat věk dítěte

 • Program I (3–19): děti narozené 2. 8. 2003–1. 8. 2019 včetně
  • V programu I může nastat situace, že zletilé děti mezi 18. a 19. rokem budou žádat samy za sebe – je to přípustné, musí však doložit příjem celé společné domácnosti, v případě, že se nestýkají s rodiči, tak příjem svůj; bez doložení příjmů nelze podporu poskytnout.
 • Program II (0-3, resp. 0–8): děti do 3 let narozené 2. 8. 2019–31. 7. 2022 včetně
  děti handicapované do 8 let narozené 2. 8. 2014–31. 7. 2022 včetně
  • V dotačních pravidlech programu I nemáme vyloučeny handicapované děti mezi 3 a 8 rokem, tudíž teoreticky si mohou rodiče u této skupiny vybrat, zda budou žádat v programu I nebo II.
 • Nelze čerpat podporu souběžně v obou programech.

 

Co dokládají zákonní zástupci:

 • Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován:
  • v případě pobírání dávek příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě potvrzením z Úřadu práce (příloha č. 6 a 7 Pravidel).
  • pokud není v rodině, kde žijí podporované děti, pobírána dávka příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, je nárok na podporu prokazován
  • výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři, nebo
  • potvrzením Úřadu práce o výši rodičovského příspěvku nebo potvrzením OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu.
 • K prokázání výše čistého příjmu na člena rodiny je nezbytné doložit:
  • potvrzení zaměstnavatele o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední předcházející tři měsíce k okamžiku předložení potvrzení, nebo
  • přehled příjmů OSVČ z daňového přiznání za rok 2021 (a to i v případě souběhu příjmů ze závislé činnosti) a potvrzení Úřadu práce o měsíční výši pobíraného rodičovského příspěvku, nebo
  • příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o druhu a výši důchodu, případně veškeré další příjmy, které společná domácnost pobírá. Součet příjmů dokládá žadatel o podporu (rodiče nebo zákonní zástupci) na stanoveném formuláři.

 

 

Časová osa akcí:

16. 8. 2022                                           Zveřejnění Programu a Metodického pokynu

15. 9. 2022                                           Školy musí informovat rodiče o Programu nejpozději do tohoto data

15. 9. 2022                                           Spuštěn příjem žádostí

31. 1. 2023                                           Ukončení příjmu žádostí

31. 5. 2023                                           Vyúčtování

Uznatelnost náhrad (podporované období):        1. 8. 2022–31. 1. 2023

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout