Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Předměty / Humanitní / Občanská výchova a ZSV

Občanská výchova a ZSV

Předmět občanská výchova na gymnáziu směřuje k postupnému formování a rozvíjení osobního a občanského profilu žáků. V návaznosti na učivo dalších předmětů orientuje žáky ve významných skutečnostech společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců ve struktuře společenských vztahů. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů, dílčí podněty hlouběji objasňuje, zdůvodňuje a dále rozšiřuje. Pomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, pozitivní hodnotové orientace a žádoucí modely chování. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání, formuje u nich vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí. Otevírá cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot.

Vyučování se orientuje zejména na to, aby si žáci: utvořili ucelenou představu o mravních a právních předpokladech mezilidského a společenského soužití, o hospodářském životě společnosti, demokratických postupech při řízení státu a skupinovém rozhodování, o lokálních o globálních problémech současné společnosti a o způsobech jejich řešení na národní i mezinárodní úrovni, - naučili se orientovat v důležitých právních otázkách, poznali cesty, jak se projevovat jako odpovědný a aktivní občan demokratické společnosti, pochopili význam uvážlivého přístupu při navazování partnerských vztahů v souvislosti s perspektivním převzetím rodičovské role a dokázali se vyvarovat rizikových forem sexuálního chování, - získali schopnost bezpečně se orientovat v základních otázkách zdravého životního stylu a prevence zneužívání návykových látek, dokázali k nim zaujímat žádoucí postoje, organizovat svůj denní režim v souladu se zásadami zdravého životního stylu, volit správná rozhodnutí ve prospěch zdraví a odmítat postupy poškozující zdraví, - naučili se orientovat v základních životních hodnotách a rozmanitých životních situacích, předvídat situace konfliktní a krizové, účinně jim předcházet, případně na ně adekvátně reagovat, vytvářet uspokojivé vztahy k druhým lidem a ke společenstvím, v nichž budou prožívat dospělost a rozhodovat se pro společensky vhodné způsoby chování, - osvojili si dovednost přiměřené mezilidské komunikace a společenského styku, schopnost se vyjadřovat, obhajovat a korigovat své názory, stanoviska a přesvědčení a diskutovat o nich, věcně argumentovat, ověřovat si získané poznatky, kriticky vnímat veřejné záležitosti, jednání druhých lidí i své vlastní projevy a respektovat práva a názory druhých.

Beseda o Evropské unii

Beseda o Evropské unii

Navzdory chřipkové epidemii a navzdory maturitnímu plesu se studenti společenskovědních seminářů sešli v nultou hodinu v den pololetního vysvědčení, aby diskutovali s paní Ing. Patákovou z Eurocentra Úřadu vlády ČR o budoucnosti Evropské unie i o aktuálním tématu tzv. brexitu.

Přečíst
Byli jsme v živém vysílání Václava Moravce!

Byli jsme v živém vysílání Václava Moravce!

V úterý 14. ledna 2020 se studenti Gymnázia Česká zúčastnili natáčení diskusního měsíčníku Fokus Václava Moravce. Z jihočeského kraje na něj putovala neuvěřitelná „mega-maxi-hyper-turbo-výprava“ sedmnácti škol. Hned po příjezdu do Prahy jsme absolvovali exkurzi na Kavčích horách. Prohlédli jsme si několik pracovišť, včetně zpravodajství ČT, a setkali se s řadou zajímavých osobností.

Přečíst
Brexit už je na spadnutí

Brexit už je na spadnutí

V pondělí 13. ledna 2020 se uskutečnila na Gymnáziu Česká další z besed zaměřených na evropskou integraci. Mezi studenty třídy 2. A zavítala ing. K. Patáková z Eurocentra v ČB. Paní Patáková nás během hodiny provedla genezí brexitu a jeho vývojem až po současný stav. Seznámila nás také s odhady renomovaných politologů a ekonomů, jaké dopady pravděpodobně bude mít brexit pro Spojené království, ale i Evropskou unii.

Přečíst
Setkání s Václavem Moravcem bylo strhující!

Setkání s Václavem Moravcem bylo strhující!

V úterý 14. ledna 2020 se dvanáct studentů z Gymnázia Česká zúčastnilo živého natáčení Fokusu Václava Moravce. Jaký byl jeho průběh? Jaké bylo naše osobní setkání s Václavem Moravcem po skončení pořadu? S kým jsme se dále setkali na Kavčích horách? A přijede Václav Moravec i na Českou? :-) O pestré zážitky se s Vámi určitě podělíme v následujících reportážích!

Přečíst
Ohrožená demokracie

Ohrožená demokracie

V pátek 13. prosince 2019 se na Gymnáziu Česká uskutečnila velice zajímavá beseda se vzácnými hosty. Naši školu navštívil armádní generál Petr Pavel a bývalý diplomat Petr Kolář. Se studenty diskutovali o hrozbách, jakými jsou např. militantní islamismus, nárůst vlivu extremistických skupin v Evropě či působení autoritářských systémů na politiku evropských demokratických zemí. Dále analyzovali množící se taktické vnášení pochybností o fungování západní demokracie do myšlení občanů a nenápadně se prohlubující polarizaci společnosti.

Přečíst
Jak se chovat za mimořádných událostí?

Jak se chovat za mimořádných událostí?

Ve středu 4. prosince 2019 se uskutečnila beseda pro terciány a kvartány ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím ČB. Naše gymnázium navštívili podplukovník F. Kubák a nadrotmistr L. Volný, kteří seznámili žáky např. s fungováním naší armády, technickou vybaveností, personálním zajištěním a co obnáší práce u armády. Dále se zaměřili na působení ČR v NATO a na vybrané mise, kterých se naši vojáci zúčastnili v rámci OSN.

Přečíst
Maraton psaní dopisů opět na naší škole

Maraton psaní dopisů opět na naší škole

10. prosince jsme oslavili Mezinárodní den lidských práv tradiční akcí zvanou Maraton psaní dopisů. Jedná se o mezinárodní kampaň společnosti Amnesty International, do níž je naše škola zapojena již sedmým rokem. Akce podporuje tzv. vězně svědomí - osoby nespravedlivě stíhané a vězněné.

Přečíst
Když na dveře zaťuká exekutor

Když na dveře zaťuká exekutor

V pátek 22. listopadu 2019 proběhla na Gymnáziu Česká preventivní beseda o exekucích. Pro naše žáky si tuto problematiku připravila právnička Naďa Theerová, která se exekucemi řadu let zabývá. Paní magistra seznámila kvartány s příčinami zadlužení našich občanů, smýšlením dlužníků a jak snadno a rychle se ocitají v dluhové pasti.

Přečíst
Jaké jsou právní následky kyberšikany?

Jaké jsou právní následky kyberšikany?

Ve středu 27. listopadu 2019 se uskutečnila na Gymnáziu Česká jedna z dalších preventivních besed. Mezi terciány zavítal por. Milan Bajcura, který s žáky probral nebezpečí sociálních sítí. Na celé řadě zajímavých kazuistik nastínil, jak snadno se děti a mladiství stávají oběťmi různých vyděračů, sexuálních deviantů a osob, kterým internet poskytuje pro jejich trestnou činnost potřebnou anonymitu

Přečíst
Beseda s Janem Urbanem

Beseda s Janem Urbanem

"Vaše generace je první, která se nemůže na nic vymlouvat. Nebyli jste totiž deformovaní či indoktrinovaní žádnou zločinnou ideologií nebo válkou. Je to jen na vás... " To jsou slova disidenta, novináře a historika Jana Urbana, která zazněla v závěru besedy se studenty vyššího gymnázia moderované politologem Salimem Muradem z Jihočeské univerzity. Jan Urban krom odpovědí na studentské dotazy hovořil o průběhu sametové revoluce, jejímž významným aktérem byl. (Stal se mluvčím Občanského fóra a lídrem kandidátky OF v prvních svobodných volbách).

Přečíst
Jak se slaví Vánoce v zemích EU?

Jak se slaví Vánoce v zemích EU?

Na toto téma si pro žáky 3. E připravila poutavou přednášku ing. K. Patáková z Eurocentra v ČB, která naše gymnázium poctila svou návštěvou ve středu 20. listopadu 2019. Seznámili jsme se kupříkladu s druhy pokrmů a počty podávaných chodů v jednotlivých zemích, ukázali jsme si způsoby zdobení příbytků, zmínili jsme jména těch, kteří obdarovávají děti, či přetrvávající křesťanské i pohanské zvyky při slavení Vánoc. Část přednášky byla věnována i adventu, jeho vzniku a proměnám v průběhu dějin.

Přečíst
Palachův týden - začátek Sametové revoluce?

Palachův týden - začátek Sametové revoluce?

V pátek 15. listopadu 2019 prožili studenti Gymnázia Česká mimořádný den. Řadou besed, výstav, přednášek, přehlídek či presentací si připomněli v rámci školního projektu „30 let ve svobodné zemi“ patrně největší událost našich novodobých dějin: pád komunismu a nastolení demokracie. Jednu z částí projektu připravili žáci 4. E pro naše primány. Ve třech blocích jim představili osobnost Jana Palacha, člověka s obrovskou morální silou, která chtěla vyvést československé občany z nastávající normalizační letargie.

Přečíst

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout